Ustawienia

Przedmiot działalności i kompetencje Spółki

Przedmiot działalności Spółki jest określony w rozdziale II § 7 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki

 • 7.

Przedmiotem działalności jest:

 • 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • 2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  (PKD 70.22.Z),
 • 3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 • 4) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 • 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 • 6) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 • 7) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 • 8) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
 • 9) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 • 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 • 11) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 • 12) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 • 13) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • 14) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
 • 15) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 • 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych                        i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 • 17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • 18) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • 19) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

20)         Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).