Ustawienia

Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość

Projekt „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!”
Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18

realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 48 os. (28K, 20M) młodych osób biernych zawodowo i bezrobotnych (wyłącznie osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i poprawa sytuacji na rynku pracy 32 os. (20K,12M) osób z następujących grup docelowych: tzw. ubodzy pracujący, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących na umowach cywilno-prawnych, zamieszkujących lub pracujących w powiatach miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki, w wieku 15-29 lat, przy czym osoby bierne zawodowo stanowią 60% ogółu grupy docelowej projektu, w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Planowane efekty: zwiększenie zatrudnienia wśród osób młodych biernych zawodowo i bezrobotnych  oraz poprawa sytuacji na rynku pracy tzw. ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących na umowach cywilno-prawnych.

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

Projekt skierowany do:

osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1) i tzw. ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących na umowach cywilno-prawnych

zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:

 • Suwałki,
 • suwalski,
 • augustowski,
 • sejneński,
 • moniecki,
 • grajewski.

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika/czki Projektu, składające się z co najmniej następujących form:

 1. A) w przypadku osób biernych zawodowo/ bezrobotnych (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) w momencie przystąpienia do projektu:
  1. obligatoryjne – Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:
   1. identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację indywidualnego Planu Działania,
   2. poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
  2. fakultatywne:
   1. nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby
   2. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznej umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże i praktyki
 • finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością
  1. w przypadku osób pracujących, ubogich pracujących[1], osób zatrudnionych na umowie krótkoterminowej[2], osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych w momencie przystąpienia do projektu:
 1. obligatoryjne – Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:
  1. identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację indywidualnego Planu Działania,
  2. poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 2. fakultatywne:
  1. nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby
  2. finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy wybranych spośród ww. form wsparcia.

[1] Przez osobę ubogą rozumie się osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

[2] Osoby  zatrudnione  na  umowy  wskazujące  na  zawarcie  stosunku pracy  lub  innej  formy  zatrudnienia,  zawarte  na  czas  określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Wartość projektu: 884.200,00 zł, w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich:  713.990,65 zł
 • wkład Budżetu Państwa: 125.998,35 zł
 • wkład własny: 44.211,00 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja prowadzona etapowo od stycznia do listopada 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Ścieżka rekrutacji:

 1. Nabór dokumentacji rekrutacyjnej
 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
 3. Sporządzenie Listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz Wykazu osób wpisanych na listę rezerwową.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji.

Kontakt:
Biuro projektu:

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktu: Bogusława Pigiel, Iwona Pyżlak

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 87 566-20-55 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.zTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania w zakładce “Rekrutacja do projektu