STARTER DLA MŁODYCH

Logo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A W SUWAŁKACH OGŁASZA NABÓR

BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „STARTER DLA MŁODYCH”

DLA II GRUPY SZKOLENIOWEJ

Nabór rozpoczyna się od 7 stycznia  2022r. i potrwa do 28 stycznia 2022r. do godz.15.00


Logo

 

UWAGA !

RUSZA III TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU – "STARTER DLA MŁODYCH”

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty

 w terminie od 07.01.2022 r. do 28.01.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Partnera Projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,

czynne w godzinach  8:00 – 15:00:

 • osobiście bądź przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) –
  w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku
  i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu

o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru dokumentów oraz załączników
 ( np. usuwanie zapisów, logotypów, złożenie dokumentów w innej wersji ).

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Logo 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A W SUWAŁKACH OGŁASZA NABÓR

BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „STARTER DLA MŁODYCH”

Nabór rozpoczyna się od 15 grudnia 2021r. i potrwa do 4 stycznia 2022r. do godz.15.00

 


Logo

„Mój biznes” – lista osób skierowanych na szkolenie

Osoby, skierowane na szkolenie „Mój biznes” realizowane w ramach projektu „Starter dla młodych”.

W załączeniu przedstawiamy listę osób skierowanych na szkolenie „Mój biznes”, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i nie biorą udziału

równolegle w żadnym innym projekcie aktywizującym.

 


Logo

II etap rekrutacji spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Starter dla młodych”.

Informujemy, że zakończył się I etap rekrutacji do Projektu „Starter dla młodych”, ocena formalna i
merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych. Kolejnym etapem są spotkania z doradcą
zawodowym, o terminie spotkań osoby, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji zostaną

powiadomione telefonicznie.

 


Logo

UWAGA !


RUSZA KOLEJNY NABÓR W II TURZE

REKRUTACJI DO PROJEKTU – "STARTER DLA MŁODYCH”

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty

 w terminie od 29.11.2021 r. do 16.12.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Partnera Projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,

czynne w godzinach  8:00 – 15:00:

 • osobiście bądź przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) –
  w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku
  i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu

o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru dokumentów oraz załączników
 ( np. usuwanie zapisów, logotypów, złożenie dokumentów w innej wersji ).

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne pozostają bez zmian.


Logo

 

UWAGA !
RUSZA II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU – "STARTER DLA MŁODYCH”

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty

w II turze naboru, która będzie trwał od 04.11.2021 r. do 24.11.2021 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Partnera Projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,

czynne w godzinach  8:00 – 15:00:

 • osobiście bądź przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) –
  w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku
  i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu

o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru dokumentów oraz załączników
 ( np. usuwanie zapisów, logotypów, złożenie dokumentów w innej wersji ).

 

 Aktualne dokumenty do pobrania :


 

Logo

 

Uwaga !
Przedłużony nabór wniosków do projekt
„ Starter dla młodych”

Informujemy, że nabór uczestników do projektu „Starter dla młodych”przedłużamy do  22 października 2021 r. do godziny 15:00.

Dokumenty rekrutacyjne oraz sposób i miejsce złożenia pozostają bez zmian.

 


Logo

 

WAŻNE – DOTYCZY I TURY REKRUTACJI

 

Uwaga dotycząca sposobu wypełniania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. projektu „STARTER DLA MŁODYCH”.

 

Zwracamy uwagę na dokładne wypełnianie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie, które Państwo otrzymają z ZUS-u, musi potwierdzić status na rynku pracy oraz utratę zatrudnienia po 01.03.2020 r. Z tego powodu należy, we wniosku zaznaczyć konkretnie okres za jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wydać zaświadczenie, w sytuacji dotyczącej naszego projektu jest to okres od 01.03.2020r. do dnia wydania zaświadczenia i tak należy wpisać w dokumencie składanym do ZUSu.

 

Szczegółowy wzór wypełniania w załączeniu.

 

 

Logo

 

RUSZA I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU – "STARTER DLA MŁODYCH”

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty
w I turze naboru do projektu,  która będzie trwał od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Biura Partnera Projektu: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, czynne w godzinach
 8:00 – 15:00:

 • osobiście bądź przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) –
  w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku
  i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru dokumentów oraz załączników
 ( np. usuwanie zapisów, logotypów, złożenie dokumentów w innej wersji ).


O przyznanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego mogą ubiegać się  osoby :

 • Osoby w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
 • Osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego woj. podlaskie, tj. obszar subregionu suwalskiego (M. Suwałki, powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki)
 • Osoby bierne zawodowo lub osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, którzy w wyniku pandemii koronawirusa utracili zatrudnienie po 01.03.2020 r.,
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu),
 • Osoby które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowane  ze środków EFS,
 • Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do GD określonej dla trybu konkurs. w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
 • 20% Uczestników Projektu musi zamieszkiwać miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Logo

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”
realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.
projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród
72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19,  zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki,  poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do :

 • osób biernych  zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z  powiatu  suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego  i m. Suwałki,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r..

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 • Rekrutacja od  III kwartału 2021 r.  do II kwartału 2022 r.

ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,

ETAP 2: ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,

ETAP 3: rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 • Szkolenie „Mój biznes” 72 uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, które zakończone będzie złożeniem biznes planów.
 • Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050 zł  przyznana dla 72 uczestników projektu na podstawie złożonych biznes planów które, otrzymały najwyższą ilość punktów.
 • Wsparcie pomostowe finansowe dla 72 uczestników projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:

 

LIDER

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A

Biuro Projektu w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

www.ares.suwalki.pl

Kierownik Projektu: Jolanta Szklarzewska tel. 87 566 20 55

Specjalista ds. Projektu: Marta Taraszkiewicz tel. 87 566 20 55

 

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

Biuro Projektu, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl

Koordynator Projektu: Dorota Owsiejczuk, tel. 87 565 53 64.

 

 


 

 

 

 

Przejdź na początek