Ustawienia

Zaktualizowany Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach przedkłada zaktualizowany Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości. Zmiany Regulaminu podyktowane są stanowiskiem i zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie podatku VAT.

Zmiany w Regulaminie:

  • 4 ust. 16 pkt. d otrzymał brzmienie:

„zgłoszenia do beneficjenta faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT, o ile dotacja została przyznana w kwocie pełnej, i w takim przypadku do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty pełnej i pomniejszonej, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji podatkowej. Zwrot kwoty, o której mowa powyżej, pomniejsza wydatki kwalifikowane w projekcie związane z dofinansowaniem działalności gospodarczej.”

Do § 4 dodano ust. 22:

„Beneficjent co najmniej raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej sprawdza status uczestnika projektu, któremu przyznano dotację w kwocie pełnej, jako podatnika VAT, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp. Każda weryfikacja statusu uczestnika jako podatnika VAT jest dokumentowana przez beneficjenta.”

  • 6 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„Wsparcie pomostowe jest udzielane na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach wsparcia pomostowego Beneficjent pomocy otrzymuje:

– Wsparcie finansowe (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości 1 400,00 zł, na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; w przypadku gdy uczestnik w oświadczeniu do biznesplanu wskazał, iż zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT, wsparcie pomostowe zostaje pomniejszone w następujący sposób: (1 400,00 zł  – opłaty publiczno-prawne (ZUS))/1,23; na kolejne 6 m-cy: na pokrycie opłat publiczno – prawnych  (ZUS) (do wysokości 700,00 zł);

– specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych, prawa, księgowości, marketingu)

Pliki do pobrania: