Aktualności

„Bon na szkolenie”

 

 Loga projektu Fundusze Europejskie

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach w partnerstwie z miastem Suwałki, powiatem suwalskim, powiatem sejneńskim, miastem Grajewo, powiatem grajewskim oraz powiatem monieckim od 01.06.2020 r. rozpoczęła realizację  projektu zintegrowanego pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20  oraz

„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020   tzw.  „Bon na szkolenie”

 

Projekt realizowany jest w okresie  od 01.06.2020 r.  do 30.11.2022 r.

             

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1365  mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w:

  • szkoleniach językowych,
  • szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  • kursach kompetencji ogólnych,
  • studiach podyplomowych,
  • szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu planowany jest  na początek sierpnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl oraz na portalu społecznościowym facebook, Telefon: +48 87 566 20 55.

 

Loga powiatów

Przejdź na początek