Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pośrednictwa pracy

Suwałki dnia, 16.03.2017r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej    

 na świadczenie usług pośrednictwa pracy

     

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pośrednictwa pracy
w projekcie „Skrzydła” realizowane na terenie 4 powiatów - augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego.

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Usługa pośrednictwa pracy (60 godzin) w celu zapewnienia uczestnikom miejsca realizacji stażu zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Spotkania indywidualne uczestników projektu z pośrednikiem pracy udokumentowane indywidualną kartą spotkania.

Usługi świadczone na terenie powiatów augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego. Termin realizacji zamówienia od 24.03.2017r do 27.04.2017r. Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)          wykształcenie wyższe,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w zawodzie pośrednika pracy

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

Wymagania fakultatywne:

        prawo jazdy kat. B

 

 

2.      Oferta dotycząca prowadzenia usług pośrednictwa pracy powinna zawierać:

     a)      CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)       Udokumentowane doświadczenie zawodowe

d)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

      e)       Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

      f)       Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

3.       Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Oferta  na usługę pośrednictwa pracy,  „Skrzydła”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 23.03.2017r. do godz. 9.00”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2017r.,  do godz. 9.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Skrzydła”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 23.03.2017r. o godz. 9.15.

4.       Kryteria oceny ofert:

a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

b/ doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy 40%

      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

      

 doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy–  40%,  tj. 40 punków

 

doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy

Punktacja

Powyżej 36 miesięcy

40

24-36  miesiące

30

        12-23 miesięcy

                10

Poniżej  12 miesięcy

0

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Bogusława Pigiel, Aneta Niewulis, tel./fax (87) 566 20 55,  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Attachments:
Download this file (formularz-posrednik-pracy.pdf)Formularz[ ]979 kB
Download this file (ogloszenie-posrednik-pracy.pdf)treść ogłoszenia[ ]1298 kB
Początek strony