Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stanowisko Doradcy zawodowego

Suwałki dnia, 19.01.2017r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej    

 na stanowisko Doradcy zawodowego

     

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej  na świadczenie usług doradcy zawodowego w wymienionym projekcie realizowanym na terenie powiatów - augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego.

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Usługa diagnoza uczestników: 100 godzin w tym 60 h indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu i 40h - spotkania grupowe podczas których wspólnie z socjoterapeutą i psychologiem zostaną opracowane dokumenty. W ramach badania diagnostycznego zastosowane będą narzędzia diagnostyczne: kwestionariusz wywiadu z kartą obserwacji, kwestionariusz zainteresowań i predyspozycji zawodowych, kwestionariusz zainteresowań G. Sprngera, test Kotwice Scheina badający obszary własnej kompetencji, motywacji do pracy i system wartości, kwestionariusz orientacji życiowych, test osobowości, test do samooceny predyspozycji psychicznych. Dla każdego uczestnika sporządzona zostanie dokumentacja z przeprowadzonej diagnozy w postaci Indywidualnej Karty Diagnozy (60 osób) zawierająca meritum przeprowadzonej analizy wyników badań diagnostycznych oraz wnioski, na której podstawie zostanie ustalona i opracowana  Indywidualna Ścieżka Reintegracji (60 osób). Diagnoza będzie przeprowadzona przez zespół specjalistów: psychologa, socjoterapeutę, doradcę zawodowego.

Usługi świadczone na terenie powiatów augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego. Termin realizacji zamówienia od 27.01.2017r do 31.03.2017r. Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów. Zleceniodawca zapewnia możliwość wykonania wydruku opracowanych opinii uczestników w  Biurze projektu oraz skorzystania z pomieszczenia biurowego Biurze projektu, ul. Osiedle II 6 A, 16-400 Suwałki.

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)     wykształcenie wyższe zgodne z przedmiotem zamówienia,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)      posiadanie co najmniej dwu letniego doświadczenia w zawodzie doradcy zawodowego

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

Wymagania fakultatywne:

        prawo jazdy kat. B

2.      Oferta dotycząca prowadzenia usług doradcy zawodowego powinna zawierać:

     a)      CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)       Udokumentowane doświadczenie zawodowe

d)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

      e)  oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

f)    Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

3.       Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Oferta  na stanowisko doradcy zawodowego,  „Skrzydła”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 26.01.2017r. do godz.10.00”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2017r.,  do godz. 10.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Skrzydła”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 26.01.2017r. o godz.10.15.

4.       Kryteria oceny ofert:

a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

b/ doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego 40%

      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

      

 doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego–  40%,  tj. 40 punków

 

doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego

Punktacja

40  miesięcy

40

30   miesiące

30

        26 miesięcy

                10

Poniżej  26  miesięcy

0

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Bogusława Pigiel, Aneta Niewulis, tel./fax (87) 566 20 55,  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Początek strony